Kontantmetoden

Du bokför fakturan och betalningen först när du får betalt för fakturan, bokföringsdatum är betalningsdatum.

Fakturan och betalningen bokförs så här

Det ser ut så här när man bokför inköp av varor med vanlig moms när pengarna skickas från bankkontot:

DEBET KREDIT
4010 Inköp varor och material           2 000,00 kr 1940 Bankkonto          2 500,00 kr
2641 Ingående moms 500,00 kr    

Vilka konton skall man använda sig av? 

Andra konton för olika typer av kostnader som kan vara aktuella (istället för 4010 Inköp varor material ovan), beroende på vad kostnaden gäller:

 • 5010 Lokalhyra
 • 5252 Leasing av datorer
 • 5410 Förbrukningsinventarier
 • 5810 Biljetter
 • 5820 Hyrbil
 • 5830 Kost och logi
 • 6071 Representation, avdragsgill
 • 6072 Representation, icke avdragsgill
 • 6110 Kontorsmateriel
 • 6211 Fast telefoni
 • 6212 Mobiltelefon
 • 6250 Postbefordran (dvs frimärken och porto)
 • 6570 Bankkostnader (avgifter som din bank och Plusgirot tar ut för att ha ditt konto)
 • 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
 • 6990 Övriga externa kostnader
 • 8400 Räntekostnader

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt inköpskonto 4000 Varor, materiel, tjänster. Ditt momskonto heter 2640 Ingående moms. De flesta konton för kostnader är desamma i båda kontoplanerna, men BAS har betydligt flera.

Andra konton som kan vara aktuella för betalningen (istället för 1940 Bankkonto ovan), beroende på hur hur du betalade:

 • 1910 Kassa (detta använder du endast om du har en kassa-apparat eller kassa-låda som du räknar innehållet i varje dag, inte annars, det är INTE din plånbok tex som många tror)
 • 1920 Plusgiro (om företaget HAR ett eget plusgiro som är företagets, inte ditt privata, då kan du använda det i bokföringen, om pengarna kom in på ditt privata plusgiro, då bokar man det på eget kapital eller egna insättningar, se nedan)
 • 1940 Bankonto (samma gäller för bankkonto, bara om företaget har ett eget bankkonto, då kan du använda det i bokföringen, om pengarna kom in på ditt privata bankkonto, då bokar man det på något av de två nedanstående kontona)
 • 2010 Eget kapital (om du har enskild firma och pengarna betalas till dig i handen, eller till ett bankkonto, bankgiro, plusgiro du har som privatperson och som alltså inte är företagets så använder du Eget kapital. Detta konto 2010 Eget kapital finns i både BAS 1010 och i förenklade kontoplanen.)
 • 2018 Övriga egna insättningar (om du har aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och pengarna betalades till dig i handen, eller till ett bankkonto, bankgiro, plusgiro du har som privatperson och som alltså inte är företagets. Detta konto 2018 Övriga egna insättningar, delägare 1 och motsvarande konton för övriga delägare 20282038 osv finns i bara BAS 2010 och inte i förenklade kontoplanen.)

Passade inget av ovanstående? Det finns många flera konton både i BAS och i den förenklade kontoplanen. De konton som kan vara aktuella för olika kostnader börjar med siffrorna 4 (Inköp), 5 (Kostnader), 6 (Mera kostnader), 7 (Löner), 8 (Finansiella kostnader). Men 7 (Löner) är för olika typer av personalkostnader och löner. Det spelar inte SÅ stor roll vilket konto du väljer, men det är bra om du är konsekvent. 

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så har dina leverantörsskulder har samma nummer och namn som i BAS, dvs 2440 Leverantörsskulder.

 

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.